Track 4: Transmission Systems and Subsystems

Leading Chair:

Chao Lu, Sun Yat-sen University

Co-Chairs:

Junjie Li, China Telecom

Qunbi Zhuge, Shanghai Jiao Tong University

TPC:

Di Che, Nokia Bell Labs

Chi-Wai Chow, Taiwan Yang Ming Chiao Tung University

Lidia Galdino, Corning Inc.

Tetsuya Hayashi, Sumitomo Electric

Zhixue He, Pengcheng Lab

Koji Igarashi, University of Osaka

Hoon Kim, KAIST

Gordon Ning Liu, Soochow University

Kohki Shibahara, NTT Corporation

Lilin Yi, Shanghai Jiao Tong University

Fan Zhang, Peking University