Track 5: Core/Access/Data Center Networks

Leading Chair:

Gangxiang Shen, Soochow University

Co-Chairs:

Ning Deng, Huawei Technologies Co., Ltd.

Shanguo Huang, Beijing University of Posts and Telecommunications

TPC:

Tianwai Bo, Beijing Institute of Technology

Rottondi Cristina, Politecnico di Torino

Lei Guo, Chongqing University of Posts and Telecommunications

Yongcheng Li, Soochow University

Shoichiro Oda, Fujitsu Limited

Limei Peng, Kyungpook National University

Fabio Pittala, Keysight

Hiroyuki Tsuda, Keio University

Jing Xu, Zhejiang University

Xuwei Xue, Beijing University of Posts and Telecommunications

Daquan Yang, Beijing University of Posts and Telecommunications

Weiming Yao, Eindhoven University of Technology