Track 3: Optical Passive Devices and Modules

Leading Chair:

Hon Ki Tsang, Chinese University of Hong Kong

Co-Chairs:

Jianji Dong, Huazhong University of Science and Technology

Linjie Zhou, Shanghai Jiao Tong University

TPC:

Zhenzhou Cheng, Tianjin University

Yunhong Ding. Technical University of Denmark

Tingyi Gu, University of Delaware

Yuya Shoji, Tokyo Institute of Technology

Dawn Tan, Singapore University of Technology and Design

Alan Wang, Baylor University

Jiayang Wu, Swinburne University of Technology

Koji Yamada, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Kyoungsik Yu, KAIST

Cheng Zhang, Huazhong University of Science and Technology

Keynote:

Cheng Wang, City University of Hong Kong

Ben Eggleton, The University of Sydney

Invited:

David Moss, Swinburne University of Technology

Xingjun Wang, Peking University

Pavel Cheben, NRC

Xiaochuan Xu, Harbin Institute of Tech.

Daoxin Dai, Zhejiang University

Guangwei Cong, AIST

Hansuek Lee, KAIST

Jianwei Wang, Peking University

Xingyuan Xu, RMIT University

Yuriko Maegami, AIST

Toshihiko Baba, Yokohama National University

Frederic Gardes, Southampton University

Ke Xu, Harbin Institute of Technology (Shen Zhen)

Xiaoyong Hu, Peking University