Track 3: Optical Passive Devices and Modules

Leading Chair:

Hon Ki Tsang, Chinese University of Hong Kong

Co-Chairs:

Jianji Dong, Huazhong University of Science and Technology

Linjie Zhou, Shanghai Jiao Tong University

TPC:

Zhenzhou Cheng, Tianjin University

Yunhong Ding. Technical University of Denmark

Tingyi Gu, University of Delaware

Yuya Shoji, Tokyo Institute of Technology

Dawn Tan, Singapore University of Technology and Design

Alan Wang, Baylor University

Jiayang Wu, Swinburne University of Technology

Koji Yamada, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Kyoungsik Yu, KAIST

Cheng Zhang, Huazhong University of Science and Technology