Track 1: Optical Fibers, Cables and Fiber Devices

Leading Chair:

Limin Tong, Zhejiang University

Co-Chairs:

Fei Xu, Nanjing University

Tao Zhu, Chongqing University

TPC: 

Gilberto Brambilla, University of Southampton

Xuetao Gan, Northwestern Polytechnical University

Tuan Guo, Jinan University

Yosuke Mizuno, Yokohama National University

Fufei Pang, Shanghai University

Kwang Yong Song, Chung-Ang University

Yiping Wang, Shenzhen University

Zongyin Yang, Zhejiang University

Baicheng Yao, University of Electronic Science and Technology of China

Jianzhong Zhang, Harbin Engineering University

Guiyao Zhou, South China Normal University