Track 2: Optical Active Devices and Modules

Leading Chair:

Di Liang, Alibaba Group

Co-Chairs:

Yongzhen Huang, Institute of Semiconductors, CAS

Xingjun Wang, Peking University

TPC:

Toshihiko Baba, Yokohama National University

Weihua Guo, Huazhong University of Science and Technology

Yidong Huang, Tsinghua University

Hideo ISSHIKI, University of Electro-communiations

Liu Liu, Zhejiang University

Hideyuki Nasu, Furukawa Electric

Joon Seok Tae, nEYE Systems

Cheng Wang, City University of Hong Kong

Weiqiang Xie, Shanghai Jiao Tong University

Chih-Chung Yang, Taiwan University

Junbo Yang, National University of Defense Technology

Baoping Zhang, Xiamen University

Invited:

Quanan Chen, Ningbo Ori-Chip Optoelectronics Technology Co. Ltd

Stanley Cheung, Hewlett Packard Labs

Yuqing Jiao, Eindhoven University of Technology

Dan Lu, Instituter of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences

Nobuhiko Nishiyama, Tokyo Institute of Technology

Boon S. Ooi, KAUST

Taketsugu Sawamura, Furukawa Electric Co., Ltd.

Chao Xiang, University of Hong Kong

Wanhua Zheng, Instituter of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences