Track 2: Optical Active Devices and Modules

Leading Chair:

Di Liang, Alibaba Group

Co-Chairs:

Yongzhen Huang, Institute of Semiconductors, CAS

Xingjun Wang, Peking University

TPC:

Toshihiko Baba, Yokohama National University

Weihua Guo, Huazhong University of Science and Technology

Yidong Huang, Tsinghua University

Hideo ISSHIKI, University of Electro-communiations

Liu Liu, Zhejiang University

Hideyuki Nasu, Furukawa Electric

Tae Joon Seok , nEYE Systems

Cheng Wang, City University of Hong Kong

Weiqiang Xie, Shanghai Jiao Tong University

Chih-Chung Yang, Taiwan University

Junbo Yang, National University of Defense Technology

Baoping Zhang, Xiamen University